Gubernator Kalifornii zatwierdza ustawę o regulacji aktywów cyfrowych na rok 2025

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zatwierdził projekt ustawy, który – kiedy wejdzie w życie w 2025 r. – będzie wymagał od firm zajmujących się aktywami cyfrowymi przestrzegania wymogów licencyjnych, ujawniania informacji i prowadzenia dokumentacji finansowej, a także przyznania stanowemu organowi nadzoru finansowego uprawnienia do egzekwowania przepisów i ścigać tych, którzy je naruszają.

Newsom zatwierdził projekt ustawy mający na celu stworzenie ram regulacyjnych dla przedsiębiorstw i osób zajmujących się działalnością związaną z aktywami cyfrowymi w państwie. Assembly Bill 39, zatytułowany także Ustawa o cyfrowych aktywach finansowych, nałoży na osoby fizyczne i firmy obowiązek uzyskania licencji na działalność związaną z aktywami cyfrowymi.

„Począwszy od 1 lipca 2025 r. ustawa ta nakłada na Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) obowiązek stworzenia solidnych ram regulacyjnych, w tym organów wydających licencje i egzekwowanie prawa, dla niektórych działań związanych z kryptowalutami” – stwierdził Newsom w oświadczeniu.

DFPI to kalifornijska agencja regulująca szereg usług finansowych, przedsiębiorstw, produktów i specjalistów, działająca w ramach Kalifornijskiej Agencji ds. Biznesu, Usług Konsumenckich i Mieszkalnictwa.

„Ta ustawa odpowiednio zapewnia DFPI uprawnienia do stanowienia przepisów i 18-miesięczny termin wdrożenia, aby zapewnić, że przyjęte ramy regulacyjne będą mogły zostać przemyślanie dostosowane do trendów branżowych i złagodzenia szkód dla konsumentów” – dodał Newsom.

Przedmiotowe ramy regulacyjne definiowałyby między innymi „cyfrowy składnik aktywów finansowych” jako cyfrową reprezentację wartości wykorzystywaną jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa lub nośnik wartości niebędący prawnym środkiem płatniczym. Daje także DFPI uprawnienia do audytowania firm zajmujących się aktywami cyfrowymi:

„Ta ustawa upoważniałaby departament do przeprowadzania badań licencjobiorcy… i wymagałaby od licencjobiorcy utrzymywania w odniesieniu do całej działalności związanej z cyfrowymi aktywami finansowymi… przez 5 lat od daty tej działalności, określonych rejestrów, w tym ogólnej prowadzona co najmniej raz w miesiącu księga wyszczególniająca wszystkie aktywa, pasywa, kapitał, dochody i wydatki licencjobiorcy.”

Oprócz przeprowadzania audytów DFPI będzie uprawnione do podejmowania działań egzekucyjnych wobec osób lub przedsiębiorstw naruszających postanowienia ustawy.

W swoim oświadczeniu skierowanym do członków Zgromadzenia Stanowego Kalifornii Newsom podziękował autorowi projektu ustawy za wysiłki mające na celu stworzenie „jasnego i kompleksowego podejścia” do regulacji rynku aktywów cyfrowych.

„Silniejsza ochrona konsumentów i inwestorów zapobiegnie oszustwom i zapewni pociągnięcie do odpowiedzialności nieuczciwych podmiotów” – powiedział gubernator.

Newsom zasugerował jednak, że niejednoznaczność niektórych terminów w projekcie ustawy wymagałaby dalszego udoskonalenia, aby zapewnić jasność konsumentom, organom regulacyjnym i przedsiębiorstwom podlegającym nowym ramom licencyjnym.

„Zasadnicze znaczenie ma znalezienie odpowiedniej równowagi między ochroną konsumentów przed szkodami a wspieraniem środowiska odpowiedzialnych innowacji. Nie mogę się doczekać współpracy z autorem, aby to osiągnąć” – podsumował Newsom.

Ostrożne, proinnowacyjne podejście gubernatora Demokratycznej Kalifornii plasuje się gdzieś pomiędzy stronniczym podejściem do branży aktywów cyfrowych w USA. Kongres. Niedawne debaty na temat krajowych przepisów dotyczących zasobów cyfrowych i ich egzekwowania wykazały wytyczenie linii politycznych partii – Demokraci w dużej mierze opowiadają się za zwiększeniem regulacji lub większym wsparciem dla istniejących organów regulacyjnych, podczas gdy proinnowacyjni Republikanie opowiadają się za bardziej miękkim podejściem do nadzoru nad przestrzenią.

Obejrzyj: Regulacja kryptowalut ułatwi życie BSV

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : California governor approves digital asset regulation bill for 2025 – CoinGeek

Author: BitcoinSV.pl
CEO