UE uzgadnia piąty pakiet środków ograniczających wobec Rosji. W tle regulacje kryptowalut dla całego rynku Europejskiego

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą zgodę Rady na przyjęcie piątego pakietu środków ograniczających wobec reżimu Putina w odpowiedzi na jego brutalną agresję na Ukrainę i jej obywateli. Wraz z czterema poprzednimi pakietami sankcje te przyczynią się do zwiększenia presji gospodarczej na Kreml i ograniczą jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te są szersze i ostrzejsze, dzięki czemu wcinają się jeszcze głębiej w rosyjską gospodarkę. Zostały skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

Komisja i ESDZ pracują nad dodatkowymi propozycjami ewentualnych sankcji, w tym dotyczących importu ropy, i zastanawiają się nad niektórymi pomysłami przedstawionymi przez państwa członkowskie, takimi jak podatki lub określone kanały płatności, takie jak rachunek powierniczy. Poza sankcjami UE dała jasno do zrozumienia, że ​​zmniejszenie naszej zależności od importu energii z Rosji jest pilną koniecznością. Komisja ogłosiła w swoim komunikacie REPower z 8 marca strategię mającą na celu jak najszybsze zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i rozpoczęto prace nad wdrożeniem tego planu.

Dzisiejszy pakiet zawiera sześć następujących elementów:

1) Zakaz węglowy

Zakaz importu wszelkich form węgla rosyjskiego. Wpływa to na jedną czwartą całego rosyjskiego eksportu węgla, powodując utratę około 8 miliardów euro przychodów rocznie dla Rosji.

2) Środki finansowe

Całkowity zakaz transakcji i zamrożenie aktywów w czterech rosyjskich bankach, które są teraz całkowicie odcięte od rynków. Stanowią one 23% udziału w rynku rosyjskiego sektora bankowego i tym samym jeszcze bardziej osłabią rosyjski system finansowy.
Zakaz świadczenia Rosji usług związanych z kryptowalutami o wysokiej wartości. Przyczyni się to do zamknięcia potencjalnych luk.
Zakaz udzielania porad dotyczących trustów bogatym Rosjanom, co utrudnia im przechowywanie ich majątku w UE.

3) Transport

Całkowity zakaz pracy rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych w UE. Niektóre zwolnienia obejmą podstawowe produkty, takie jak produkty rolne i spożywcze, pomoc humanitarną oraz energię.
Zakaz wjazdu statków pływających pod rosyjską banderą do portów UE. Zwolnienia dotyczą między innymi celów medycznych, żywnościowych, energetycznych i humanitarnych.

4) Ukierunkowane zakazy eksportu

Dalsze ukierunkowane zakazy eksportu – o wartości 10 miliardów euro – na obszarach, na których Rosja jest podatna na zagrożenia ze względu na jej dużą zależność od dostaw z UE. Obejmuje to na przykład obliczenia kwantowe, zaawansowane półprzewodniki, wrażliwe maszyny, transport i chemikalia. W jej skład wchodzą również katalizatory specjalistyczne do zastosowania w przemyśle rafineryjnym. Będzie to nadal degradowało bazę technologiczną i potencjał przemysłowy Rosji.
Dodanie paliwa lotniczego i dodatków do paliw, które mogą być wykorzystywane przez armię rosyjską, do istniejącego zakazu eksportu.

5) Rozszerzone zakazy importu

Dodatkowe zakazy importu – o wartości 5,5 mld euro – obejmujące cement, wyroby gumowe, drewno, napoje spirytusowe (w tym wódkę), alkohol, wysokiej jakości owoce morza (w tym kawior) oraz środek przeciwdziałający obejściu importu potażu z Białorusi. Środki te pomogą również zlikwidować luki prawne między Rosją a Białorusią.

6) Wyłączenie Rosji z zamówień publicznych i pieniędzy europejskich; wyjaśnienia prawne i egzekucja

Pełny zakaz udziału obywateli i podmiotów rosyjskich w zamówieniach publicznych w UE. Ograniczone wyjątki mogą zostać przyznane przez właściwe organy w przypadku braku realnej alternatywy.
Ograniczenie wsparcia finansowego i niefinansowego dla rosyjskich podmiotów publicznych lub kontrolowanych w ramach programów UE, Euratom i państw członkowskich. Na przykład w związku ze środkami wcześniej ogłoszonymi w dziedzinie badań i edukacji Komisja zakończy uczestnictwo we wszystkich trwających umowach o udzielenie dotacji z rosyjskimi organami publicznymi lub podmiotami powiązanymi oraz zawiesi wszystkie powiązane płatności w ramach programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, Euratom i Erasmus+. W ramach tych programów nie będą zawierane żadne nowe kontrakty ani umowy z rosyjskimi organami publicznymi lub podmiotami powiązanymi.
Zajęcie się różnymi nakładami się ograniczeń wywozowych dotyczących produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii oraz innych przepisów.
Rozszerzenie na wszystkie oficjalne waluty UE zakazów eksportu banknotów i sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że nałożono sankcje na dodatkowe 217 osób i 18 podmiotów. Obejmuje to wszystkich 179 członków tak zwanych „rządów” i „parlamentów” Doniecka i Ługańska. Łącznie od 2014 r. sankcjami nałożono 1091 osób i 80 podmiotów.

Wytyczne dotyczące kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Rosji i Białorusi

W dniu 5 kwietnia Komisja opublikowała również wytyczne dla państw członkowskich UE dotyczące oceny i zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego UE ze strony inwestycji rosyjskich i białoruskich. Wytyczne podkreślają zwiększone ryzyko inwestycji podlegających wpływom rządu rosyjskiego lub białoruskiego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wzywa do ścisłej współpracy między organami zaangażowanymi w kontrolę inwestycji a organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie sankcji. Wzywa się państwa członkowskie do pilnego ustanowienia kompleksowych mechanizmów kontroli inwestycji, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. Wzywa się ich również do egzekwowania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy, aby zapobiec nadużywaniu unijnego systemu finansowego przez inwestorów z Rosji i Białorusi.

Tło

Dzisiejsze porozumienie opiera się na szeroko zakrojonych i bezprecedensowych pakietach środków, które UE podjęła w odpowiedzi na agresję Rosji na integralność terytorialną Ukrainy i nasilające się okrucieństwa wobec ukraińskich cywilów i miast.

Jako strażnik traktatów UE Komisja Europejska odpowiada za monitorowanie egzekwowania sankcji UE w całej Unii. UE jest zjednoczona w solidarności z Ukrainą i będzie nadal wspierać Ukrainę i jej obywateli wraz z partnerami międzynarodowymi, w tym poprzez dodatkowe wsparcie polityczne, finansowe i humanitarne.

Autor : BitUp

Źródło : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2332Author: bitup BSV