Dokument nChain „elektroniczny zwrot gotówki za pośrednictwem detalicznej CBDC” proponuje nowe narzędzie polityki pieniężnej

Niedawno opublikowany artykuł, którego autorami jest badacz z nChain, zagłębia się w nowe narzędzie polityki pieniężnej, które umożliwia cyfrowa waluta detalicznego banku centralnego (CBDC): specyficzne dla sektora płatności cashback z wydatków na konsumpcję prywatną. Artykuł analizuje, w jaki sposób elektroniczny cashback i różne stawki cashbacku mogą wzmocnić zestaw narzędzi ekonomicznych jako sposób, w jaki banki centralne mogą celować w stopy inflacji.

Zatytułowany „Cashbacks spadające z nieba: czy wprowadzenie CBDC na rynek detaliczny może poszerzyć zestaw narzędzi banków centralnych?” artykuł został opublikowany przez badacza nChain, dr Vlada Skovorodova i byłego badacza nChain, dr. Zamida Aligishieva.

Nowy i bardziej efektywny zestaw narzędzi polityki pieniężnej

Artykuł miał na celu zbadanie optymalnej polityki pieniężnej w gospodarce charakteryzującej się wieloma sektorami, asymetrycznymi wstrząsami i sztywnością dostosowania cen. W takich przypadkach optymalna polityka pieniężna jest ukierunkowana na pewną ważoną miarę inflacji.

W większości krajów zachodnich u podstaw polityki monetarnej i fiskalnej leżały niskie stopy procentowe, czasami w takim stopniu, że osiągały zerową dolną granicę i ograniczały zdolność do stymulowania wzrostu gospodarczego.

A w dzisiejszych czasach narastają wstrząsy gospodarcze, z których ostatnim jest pandemia COVID-19. Prowadzi to do różnych sygnałów i skutków ekonomicznych dla różnych branż. Opierając się na przestarzałych narzędziach polityki, banki centralne nie były w stanie ukierunkować się na określone dziedziny, co prowadziło do asymetrycznych wstrząsów związanych z wydatkami konsumpcyjnymi.

Według dwóch badaczy, zamiast polegać na zastrzykach z inwestycji, jak zaleca polityka fiskalna, banki centralne powinny zbadać elektroniczny cashback, który zapewnia bodźce gospodarcze poprzez wydatki konsumpcyjne.

Naukowcy proponują modelowanie zachowań konsumentów w różnych ramach czasowych i kosztach alternatywnych oraz badają, w jaki sposób różne stopy zwrotu gotówki mogą pobudzić wzrost gospodarczy poprzez optymalizację użyteczności konsumentów.

Proponują system dwukierunkowych transferów pieniężnych między bankiem centralnym kraju a gospodarstwami domowymi, składający się z dwóch wkładów.

Pierwszym wkładem jest nominalna wartość zakupów gospodarstwa domowego w danym sektorze gospodarki, a drugim odsetek takich zakupów, które bank centralny decyduje się zwrócić lub pobrać. Te instrumenty monetarne to specyficzne dla sektora stawki nominalnych wydatków konsumpcyjnych. W artykule stawki te określa się mianem stóp cashback, przy czym dodatnie stopy cashback to transfery z banku centralnego do gospodarstw domowych, charakteryzujące się ekspansją monetarną, a ujemne stopy są przeciwieństwem.

„Z ekonomicznego punktu widzenia różnica w konstrukcji między tym systemem transferów a konwencjonalną polityką stóp procentowych sprowadzałaby się do bezpośredniego przesunięcia popytu na dobra produkowane w danym sektorze (tj. wymagającym interwencji) w przeciwieństwie do wpływania na zagregowany popyt dla wszystkich towarów” – podkreśla gazeta.

Obaj badacze uważają, że stopy zwrotu gotówki mogą uzupełniać istniejącą politykę monetarną na dwa sposoby. Po pierwsze, stopa cashbacku jest dodatnio związana ze stopą inflacji. W związku z tym istniałaby skuteczna dolna granica polityki deflacyjnej, w przeciwieństwie do obecnej konfiguracji skupiającej się na politykach inflacyjnych.

Po drugie, stopy zwrotu gotówki dają bankom centralnym dodatkowe instrumenty umożliwiające im bardziej efektywną alokację zasobów.

Jednym z najważniejszych zastosowań instrumentów cashback jest uzupełnianie zwykłej polityki pieniężnej, gdy kurs osiąga zerową dolną granicę. Dzieje się tak, gdy krótkoterminowa nominalna stopa procentowa osiąga lub zbliża się do zera, tworząc pułapkę płynności i ograniczając zdolność władz monetarnych do stymulowania wzrostu gospodarczego.

„Ze względu na charakter wypłat cashback, takie instrumenty mają dolną granicę polityki deflacyjnej, a nie inflacyjnej. Dzięki temu możliwe jest pobudzenie aktywności gospodarczej poprzez wprowadzenie wypłat cashback nawet wtedy, gdy nie da się dalej obniżyć stóp procentowych” – zauważają badacze.

Wykorzystanie technologii blockchain do ulepszania narzędzi polityki pieniężnej

Handel detaliczny CBDC najlepiej wdrażać za pomocą rozwiązania opartego na tokenach zbudowanego na otwartym łańcuchu bloków.

W dokumencie zauważono: „Technologia Blockchain jest szczególnie odpowiednia, ponieważ zapewnia sposób na zbieranie dużych ilości informacji związanych z transakcją, jednocześnie skutecznie zachowując pseudoanonimowość użytkownika końcowego. Detaliczny projekt CBDC oparty na księdze blockchain może rejestrować dane dotyczące kwoty transakcji, rodzaju towaru i adresu fizycznego sprzedawcy lub producenta, bez narażania poufnych danych osobowych”.

Big data zbierana w czasie rzeczywistym na temat transakcji za pośrednictwem rozwiązania opartego na blockchain umożliwia władzom monetarnym nie tylko poprawę precyzji nadzoru ekonomicznego, ale także opracowanie zestawu narzędzi, który pozwala interweniować tylko w bardzo specyficznych segmentach gospodarki w które te interwencje są najbardziej potrzebne.

nChain dalej zauważa: „Jednym z aspektów proponowanego rozwiązania, o którym być może mniej się mówi, jest możliwość przeprowadzenia analizy danych ekonomicznych w efektywnie przyrostowym i natychmiastowym tempie. Innymi słowy, nie musimy już ograniczać się do danych ankietowych jako wskaźnika pośredniczącego dla inflacji, ale możemy teraz monitorować zmiany cen, aby lepiej odzwierciedlać realia gospodarcze i odpowiednio kierować się do poszczególnych sektorów w bardziej płynny sposób.

Opisany w artykule elektroniczny system cashback wymagałby sieci blockchain, która skaluje się bez ograniczeń, aby pomieścić duże zbiory danych w czasie rzeczywistym. Wymagałoby to również, aby blockchain pobierał wyjątkowo niskie opłaty, aby było to wykonalne na poziomie krajowym i regionalnym. Bitcoin SV oferuje to, będąc jedynym masowo skalowalnym łańcuchem bloków, który jest ukierunkowany na adopcję przedsiębiorstw.

nChain już kładzie podwaliny pod umożliwienie takiego rozwiązania na poziomie krajowym, współpracując z wyspiarskim krajem Tuvalu nad pierwszym w historii projektem cyfrowej księgi cyfrowej i infrastruktury dotyczącej Bitcoin SV. W projekcie firma nawiązała współpracę z rządem Tuvalu, firmą konsultingową Faiā zajmującą się technologią społecznościową oraz firmą konsultingową Bitcoin Elas Digital.

Autor : BitcoinSV.pl

Źródło : nChain’s ‘electronic cashback via retail CBDC’ paper proposes new monetary policy tool – CoinGeek



Author: BitcoinSV.pl
CEO